Informacja o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych

„INT_99039_ Dąbrowy” na działce nr 1423/1 w miejscowości Dąbrowy, gmina Rozogi, pow. szczycieński z wniosku inwestora LAND Investment Sp. z o.o., ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Więcek, ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

o uchyleniu postanowienia Wójta Gminy Rozogi i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99039_Dabrowy" na działce 1423/1" Treść obwieszczenia: "Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu...

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid. 948 obręb Dąbrowy, gmina Rozogi, pow. Szczycieński z wniosku inwestora firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika: Pana Macieja Urbanek,...

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

o mocy do 1MW, na terenie działki o nr ewid. 28 obręb Występ, gmina Rozogi, powiat szczycieński, toczącego się na wniosek NATURIT Sp. z o.o., ul. Solidarności 7/12, 12-100 Szczytno w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczeniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

o mocy do 1MW, na terenie działki o nr ewid. 28 obręb Występ, gmina Rozogi, powiat szczycieński, toczącego się na wniosek AMPER Sp. z o.o., ul. Solidarności 7/12, 12-100 Szczytno w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę Raportem o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Rozogi z dnia 25 maja 2020 r

w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej ba budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce 948 obręb Dąbrowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia'

Obwieszczenie o wpłynięciu zażalenie do postanowienia z dnia 13 sierpnia 2020 r. o odmowie wszczęcia postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 948 obręb: Dąbrowy

Obwieszczenie o odmowie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie toczącej się na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Urbanek, ul. Świętojańska 75/11, 81-389 Gdynia, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 948 obręb: Dąbrowy.